تاریخ و ساعت رسمی به وقت ایران

پنجشنبه, ۲۸ تیر(سرطان) ۱۴۰۳

۰۳:۲۱

اذان صبح

۰۵:۰۲

طلوع آفتاب

۱۲:۱۱

اذان ظهر

۱۵:۵۹

اذان عصر

۱۹:۱۹

غروب آفتاب

۱۹:۳۹

اذان مغرب

۲۰:۳۶

اذان عشاء

۲۳:۲۱

نیمه‌شب شرعی

قمر

قوس

عطارد

اسد

زهره

اسد

مریخ

ثور

مشتری

جوزا

زحل

حوت

ساعات سعد و نحس کواکب تهران

نکات مهم:

  • ساعت شروع هر کوکب پایان ساعت کوکب قبلی است.
  • قمر همینک در صورت فلکی عقرب است . از نوشتن تعویذات خوداری کنید.
  • در ساعات شب از نوشتن تعویذ خوداری کنید. برای عبادت و تسبیح و ذکر وارد است.
  • جهت آگاهی از نحوه ورود اطلاعات جغرافیایی دیگر نقاط جهان کلیک کنید.
  • برای مشاهده ساعات روز های دیگر کلیک کنید.
  • میانه: نه سعد کامل است و نه نحس کامل.
  • تابع: این ساعت با توجه به موقعیت کوکب در صور فلکی می تواند هم سعد باشد و هم نحس.
خورشید - سعد

محبت-دخول بر حکام-لباس نو پوشیدن

۲۷ تیر(Jul17) چهارشنبه - ساعت شروع: ۱۹:۱۹ تا ۲۰:۰۷

زهره - سعد اصغر

شروع مسافرت کردن

۲۷ تیر(Jul17) چهارشنبه - ساعت شروع: ۲۰:۰۷ تا ۲۰:۵۶

عطارد - میانه

این ساعت نحس است و نباید کاری انجام دهید

۲۷ تیر(Jul17) چهارشنبه - ساعت شروع: ۲۰:۵۶ تا ۲۱:۴۴

قمر - تابع(بر اساس موقعیت)

برای هیچ کاری شایسته نیست مخصوصا خرید و فروش

۲۷ تیر(Jul17) چهارشنبه - ساعت شروع: ۲۱:۴۴ تا ۲۲:۳۳

زحل - نحس اکبر

از انجام امور مهم صرفه نظر شود

۲۷ تیر(Jul17) چهارشنبه - ساعت شروع: ۲۲:۳۳ تا ۲۳:۲۱

مشتری - سعد اکبر

برای طلب حاجت از بزرگان خوب است

۲۷ تیر(Jul17) چهارشنبه - ساعت شروع: ۲۳:۲۱ تا ۰۰:۱۰

مریخ - نحس اصغر

برای هیچ کاری شایسته نیست

۲۸ تیر(Jul18) پنجشنبه - ساعت شروع: ۰۰:۱۰ تا ۰۰:۵۹

خورشید - سعد

بسیار سعد است و هر کاری می توان انجام داد

۲۸ تیر(Jul18) پنجشنبه - ساعت شروع: ۰۰:۵۹ تا ۰۱:۴۷

زهره - سعد اصغر

برای جلب القلوب و شهرت میان مردم

۲۸ تیر(Jul18) پنجشنبه - ساعت شروع: ۰۱:۴۷ تا ۰۲:۳۶

عطارد - میانه

برای هر کاری شایسته است

۲۸ تیر(Jul18) پنجشنبه - ساعت شروع: ۰۲:۳۶ تا ۰۳:۲۴

قمر - تابع(بر اساس موقعیت)

برای هر کار مشابه

۲۸ تیر(Jul18) پنجشنبه - ساعت شروع: ۰۳:۲۴ تا ۰۴:۱۳

زحل - نحس اکبر

نحس است .از انجام امور نیک خوداری شود

۲۸ تیر(Jul18) پنجشنبه - ساعت شروع: ۰۴:۱۳ تا ۰۵:۰۲

مشتری - سعد اکبر

برای جلب رزق و مشتری و قبول و محبت

۲۸ تیر(Jul18) پنجشنبه - ساعت شروع: ۰۵:۰۲ تا ۰۶:۱۳

مریخ - نحس اصغر

برای کارهای شر است و خارج شدن از خانه صلاح نیست

۲۸ تیر(Jul18) پنجشنبه - ساعت شروع: ۰۶:۱۳ تا ۰۷:۲۴

خورشید - سعد

برای جلب و محبت خوب است اما برای سفر مناسب نیست

۲۸ تیر(Jul18) پنجشنبه - ساعت شروع: ۰۷:۲۴ تا ۰۸:۳۶

زهره - سعد اصغر

برای خواستگاری و ازدواج و محبت و قبول

۲۸ تیر(Jul18) پنجشنبه - ساعت شروع: ۰۸:۳۶ تا ۰۹:۴۷

عطارد - میانه

برای زبان بند و کارهای خیر خوب است

۲۸ تیر(Jul18) پنجشنبه - ساعت شروع: ۰۹:۴۷ تا ۱۰:۵۹

قمر - تابع(بر اساس موقعیت)

برای هر نوع سفر و هر کار خیری خوب است

۲۸ تیر(Jul18) پنجشنبه - ساعت شروع: ۱۰:۵۹ تا ۱۲:۱۰

زحل - نحس اکبر

از داخل شدن به محکمه ها خودداری شود

۲۸ تیر(Jul18) پنجشنبه - ساعت شروع: ۱۲:۱۰ تا ۱۳:۲۱

مشتری - سعد اکبر

برای هر نوع کار خیری خوب است

۲۸ تیر(Jul18) پنجشنبه - ساعت شروع: ۱۳:۲۱ تا ۱۴:۳۳

مریخ - نحس اصغر

برای قضای حوائج

۲۸ تیر(Jul18) پنجشنبه - ساعت شروع: ۱۴:۳۳ تا ۱۵:۴۴

خورشید - سعد

برای طلب حاجت از بزرگان و سلاطین

۲۸ تیر(Jul18) پنجشنبه - ساعت شروع: ۱۵:۴۴ تا ۱۶:۵۶

زهره - سعد اصغر

برای جلب و قبول و عطف و محبت

۲۸ تیر(Jul18) پنجشنبه - ساعت شروع: ۱۶:۵۶ تا ۱۸:۰۷

عطارد - میانه

برای هیچ کاری خوب نیست

۲۸ تیر(Jul18) پنجشنبه - ساعت شروع: ۱۸:۰۷ تا ۱۹:۱۹